Paringstav

Parcely Všechlapy - Sad - II.etapa

Popis obce:

Obec Všechlapy leží v okrese Nymburk. S Mladou Boleslaví a Nymburkem ji spojuje jak železniční trať, tak autobusové linky. Oba způsoby dopravy umožňují občanům Všechlap spojení s uvedenými městy, ale i dále s Prahou, Poděbrady a Kolínem. Obcí prochází silnice 1. třídy (I/38) Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Jihlava. Vzdálenost obce od Prahy je 55 km (cca 40 minut autem na Černý most po I/38 a D11, 60 minut vlakem z Nymburka na Hlavní nádraží), od Kolína 20 km (cca 25. minut autem, 20 minut vlakem z Nymburka), od Poděbrad 10 km (cca 10 minut autem, 20 minut autobusem) a od Nymburka 4 km (cca 5 minut autem, 10 minut autobusem a 10 minut vlakem).

Mezi hlavní instituce občanské vybavenosti nacházející se ve Všechlapech patří obecní úřad a mateřská škola pro docházku předškolních dětí. V sousedství lokality se nachází fotbalové hřiště.

Popis místa:

Lokalita se nachází v nezastavěném území obce Všechlapy v její severní části. Pozemky jsou ze západní strany ohraničeny komunikací I/38 (Nymburk – Mladá Boleslav) a chráněny protihlukovým valem, ze severní strany jsou pozemky ohraničeny pásem zeleně, ukončeným železniční tratí a z části chráněny protihlukovým valem. Z východní strany přiléhá k pozemkům biokoridor rozprostírající se podél vodoteče „Klobuš„. Jižní částí pozemky přiléhají z části ke stávající zástavbě a z části k fotbalovému hřišti. Pozemky se rozprostírají v klidném prostředí, k východu se mírně svažujícím terénu. Lokalita je územním plánem obce určena pro výstavbu rodinných domů. Lokalita je rozdělena na dvě etapy výstavby, z nichž I. etapa výstavby je již dokončena a kompletně prodána, v této fázi bude realizována etapa II. V první etapě bylo realizováno 44 pozemků pro výstavbu RD a v této etapě bude realizováno dalších 24 pozemků pro výstavbu rodinných domů. Na tyto pozemky je již zpracován geometrický plán. Další pozemky v této lokalitě již budovány nebudou.

Lokalita bude vybavena veškerou technickou a dopravní infrastrukturou. Konkrétně se jedná o rozvody splaškové kanalizace, vodovodu, středotlakého plynovodu, elektrických rozvodů vč. trafostanic, rozvodů telekomunikací, veřejného osvětlení včetně veřejného rozhlasu a komunikace. Převážná část lokality je řešena jako obytná zóna s omezenou rychlostí automobilů na 20km/h a s předností chodců na komunikacích. Pouze průjezdní komunikace spojující silnici I/38 (Nymburk – Mladá Boleslav) a komunikaci III/32924 bude provozována v režimu zóny TEMPO 30 s rychlostí omezenou na 30km/h. Realizace dopravní a technické infrastruktury bude probíhat v roce 2016 až 2017 (předpoklad od dubna 2016 do června 2017).

Regulační podmínky pro výstavbu RD zde.