Paringstav

Inženýrská činnost

PARINGSTAV, s.r.o.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky
+420 321 671 774
info@paringstav.cz

Inženýrská činnost

V rámci výkonu inženýrské činnosti poskytujeme následující služby:

 • Zajišťujeme veškerá potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy a provozovatelů sítí technického vybavení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Následně zajišťujeme podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně podání všech potřebných vyjádření
 • Technický dozor investora (TDI)
  • spolupracujeme při výběru dodavatele stavby
  • zajišťujeme protokolární předání a převzetí staveniště
  • účastníme se kontrolního zaměření
  • kontrolujeme dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
  • projednáváme změny v projektové dokumentaci v průběhu realizace stavby
  • kontrolujeme věcnou a cenovou správnost předkládaných soupisů provedených prací
  • dbáme na vedení stavebních a montážních deníků
  • kontrolujeme postup prací s časovým plánem stavby
  • organizujeme kontrolní dny stavby
  • zajišťujeme přípravu a kontrolu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby a kolaudační řízení
  • účastníme se přejímacích a kolaudačních řízení
  • kontrolujeme odstraňování vad a nedodělků uplatněných při kolaudačním řízení a vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu
  • spolupracujeme se zadavatelem při uplatňování požadavků a podmínek, vyplývajících z kolaudačního řízení
  • odpovídá za vyúčtování stavby zhotovitelem a jeho soulad se skutečným množstvím provedených výkonů a dodávek
  • spolupracujeme s provozovatelem při garančních zkouškách
  • zajišťujeme kolaudační rozhodnutí, případně povolení pro předčasné užívání stavby
  • zajišťujeme nezávislá kontrolní měření